* Doktori

Lečimo sve oblike zglobnog i vanzglobnog reumatizma, kao što su degenerativne i
zapaljenjske promene na kičmenom stubu, perifernim zglobovima (rame, lakat, kuk, koleno, peta itd).